[ ŁADOWANIE STRONY ]
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA ZAWODNIKÓW AKADEMII
FUNDACJA SPORTOWE KATOWICE OFERUJE ZAWODNIKOM TRENUJĄCYM W WIELOSEKCYJNEJ AKADEMII MOŻLIWOŚĆ UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W FIRMIE PZU. UBEZPIECZAJĄC SIĘ W MŁODEJ GIEKSIE, NIE TRZEBA ROBIĆ TEGO W INNYM MIEJSCU (NP. SZKOLE). JEDNORAZOWA SKŁADKA WYNOSI 100 ZŁOTYCH!

Ubezpieczenie kierowane jest do sportowców (zarówno zawodowców, jak i amatorów), oraz osób rekreacyjnie uprawiających sport, organizatorów sportu, profesjonalnych i amatorskich klubów sportowych, oraz osób uczestniczących w kulturze fizycznej. Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu, albo śmierć ubezpieczonego oraz ubezpieczenie kosztów leczenia.

Osoby zainteresowe dodatkowym ubezpieczeniem proszone są o wysłanie zgłoszenia
na maila: marcin.cudnowski@gkskatowice.eu
W tytule wiadomości należy wpisać: Ubezpieczenie 
W treści wiadomości proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, pesel oraz adres zamieszkania.
Na zgłoszenia czekamy do 30 września br.!

Oferta dotyczy wszystkich chętnych zarówno tych, którzy mieli już wcześniej wykupione dodatkowe ubezpieczenie jak i tych, którzy dodatkowe ubezpieczenie chcą wykupić po raz pierwszy.

 

Dotychczasowe ubezpieczenie obowiązuje do dnia 24 września.

 

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków obowiązywać będzie od 25 września br. do 24 września 2021 roku.

 

Wpłatę należy dokonać na konto składkowe Akademii w tytule przelewu podająć: Ubezpieczenie - imię i nazwisko dziecka

 

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, obejmuje zdarzenia powstałe w wyniku:

- nieszczęśliwego wypadku

- obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła

- zawału serca i krwotoku śródczaszkowego

- wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu określana jest zaocznie bez konieczności udziału ubezpieczonego na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej i w oparciu o zaakceptowane i załączone do polisy Tabele Norm Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu PZU S.A. W przypadku krwotoku śródczaszkowego, zawału serca, zakrzepowego udaru mózgu oraz zakrzepowego zatoru płucnego wypłata świadczenia i weryfikacja uszczerbku na zdrowiu dokonywana jest przez Ubezpieczyciela poprzez uczestnictwo Ubezpieczonego na komisji lekarskiej i w oparciu o Tabelę Norm Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu PZU S.A.

- świadczenie wypłacane jest w takim procencie sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, maksymalnie jednak do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia

 

Ubezpieczenie kosztów leczenia (w tym rehabilitacji) ma zastosowanie jeśli:

- powstało w związku z leczeniem następstw nieszczęśliwego wypadku, obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła oraz zawału serca i krwotoku śródczaszkowego.

- świadczenie jest wypłacane na podstawie przedłożonych rachunków, jako zwrot poniesionych kosztów leczenia ubezpieczonego związanych z: wizytami i konsultacjami lekarskimi, zabiegami ambulatoryjnymi, operacjami, badaniami przepisanymi przez lekarza, w tym diagnostyka obrazowa, pobycie w szpitalu, zakupem lekarstw i środków opatrunkowych, zabiegami rehabilitacyjnymi, transportem poszkodowanego z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium.

- w ramach ubezpieczenia jest także odpowiedzialność za zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych, oraz kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów w wysokości do 15% sumy ubezpieczenia trwałego uszczerbku na zdrowiu.

- konieczność poniesienia kosztów leczenia powstała nie później niż w okresie 24 miesięcy liczonych od dnia zajścia zdarzeń, a w przypadku rehabilitacji – jeżeli konieczność jej przepro­wadzenia zaistniała nie później niż w okresie 6 miesięcy liczonych od dnia zajścia zdarzeń

 

Czas ochrony:

  • Umowa ubezpieczenia zawierana jest w pełnym czasie ochrony, obejmującej odpowiedzialność za wypadki nie tylko podczas uprawiania określonej w umowie dyscypliny sportu, lub w czasie wykonywania czynności związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej, ale także w czasie podróży i w życiu prywatnym.

   Rodzaj świadczenia

Suma ubezpieczenia

Składka

   Trwały uszczerbek na zdrowiu

20000 zł

100,00 zł / os

   Zwrot kosztów leczenia

10000 zł

   Zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych

4500 zł

   Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów

4500 zł

   Świadczenia assistance

zgodnie z §21 OWU

 

PODSTAWA PRAWNA UBEZPIECZENIA:

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU NNW ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016r.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI
RED BOX NA DŁUŻEJ Z MŁODĄ GIEKSĄ
POWOŁANIA DO KADRY ŚLĄSKA U13
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO ROCZNIKA 2017/18
POWOŁANIA DO KADRY ŚLĄSKA U15
POWOŁANIE DO KADRY ŚLĄSKA U13